Privacyverklaring

Galerie ZwarteWaal is een eenmanszaak, gedreven door H. Troost. Vestigingsadres: Bernissedijk 26, 3238 BM in Zwartewaal - KvK Rotterdam XXXXXXX. Deze privacyverklaring geldt voor Galerie ZwarteWaal en wie namens haar handelt. Galerie ZwarteWaal respecteert de privacy van opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de informatie die u ons verstrekt.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met wet- en regelgeving. In dit privacy- en cookiestatement legt Galerie ZwarteWaal uit hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

1. Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die iets zeggen over of herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon (bedrijfsgegevens vallen hier buiten), ongeacht of deze informatie digitaal, analoog of op andere wijze beschikbaar is. U kunt denken aan uw naam, contactgegevens, een foto of IP-adres. Deze uitleg gaat daarover. Zakelijke gegevens die tot de persoon herleidbaar zijn (kleine ondernemer), worden indien mogelijk op gelijke wijze behandeld.

2. De manier waarop persoonsgegevens worden verzameld

Galerie ZwarteWaal moet de juiste persoonsgegevens van de juiste persoon ontvangen. Voorafgaand aan of bij het plaatsen van een opdracht verzamelt Galerie ZwarteWaal persoonsgegevens zoals contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Ook als u informatie opvraagt of om een andere reden contact met Galerie ZwarteWaal opneemt, worden uw gegevens verzameld. Bij e-mailcontact zal dit ook uw IP-adres bevatten. Ook is het mogelijk dat u persoonsgegevens verstrekt ter vermelding op bijvoorbeeld uw website of drukwerk. Dit gebeurt via de overeenkomst of een toestemmingsverklaring.

3. De doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Galerie ZwarteWaal verwerkt de persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld voor het beheer van de website en diverse soorten drukwerk, een fotobewerking of het maken van een fotocollage. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt voor de administratie en facturering van de werkzaamheden. Galerie ZwarteWaal gebruikt de persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden en verkoopt de persoonsgegevens niet door. Indien Galerie ZwarteWaal uw gegevens voor andere doeleinden wenst te of moet gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt, zal zij u daarover zo nodig vooraf informeren en/of uw toestemming vragen.

4. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Galerie ZwarteWaal zal de persoonsgegevens van langlopende relaties langer bewaren dan de persoonsgegevens die voor een enkele opdracht nodig zijn. Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel bankgegevens en BTW-nummer (die soms is afgeleid van het BSN) worden bewaard zolang dat volgens wet- en regelgeving nodig is. Galerie ZwarteWaal is voor de Belastingdienst verplicht haar administratie zeven jaar te bewaren. De administratie wordt op een veilige manier vernietigd. Over verwijdering van uw gegevens vindt u informatie in paragraaf 8. Het kan voorkomen dat Galerie ZwarteWaal verplicht is of een gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens langer te bewaren dan de hier genoemde termijnen of dient te vernietigen als uw toestemming ontbreekt.

5. Uw persoonsgegevens en derde partijen

Galerie ZwarteWaal verkoopt uw persoonsgegevens niet door. Galerie ZwarteWaal kan ook gebruik maken van systemen en diensten van derden, waardoor het mogelijk is dat uw persoonsgegevens (deels) toegankelijk zijn voor derden, binnen of buiten Europa, zoals een accountant of systeembeheerder. Ook deze derden zijn gehouden aan wet- en regelgeving, contractuele afspraken of zijn aangesloten bij derden om de veiligheid met uw persoonsgegevens te waarborgen. Galerie ZwarteWaal kan op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens aan (of onder toezicht van) de overheid te verstrekken.

6. Cookies

Via de website van Galerie ZwarteWaal wordt geen gebruik gemaakt van cookies. U kunt de website dus bezoeken, zonder dat deze gegevens op uw computer opslaat. De website bevat mogelijk (knoppen met) links naar social media. Deze links plaatsen op zichzelf ook geen gegevens op uw computer. Op het gebruik van deze social media is het privacy- en cookiebeleid van de aanbieder van toepassing.

7. Technische en organisatorische maatregelen

Galerie ZwarteWaal behandelt alle informatie over opdrachtgevers, hun onderneming en relaties vertrouwelijk. Galerie ZwarteWaal treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Zo wordt er gestreefd naar verzameling van slechts de nodige persoonsgegevens, korte bewaartermijnen en transparantie.

8. Uw rechten

Als u niet zelf de opdrachtgever bent, maar uw persoonsgegevens zijn wel nodig voor de uitvoering van de opdracht dan is uw toestemming daarvoor vereist. Als u die toestemming heeft verleend, heeft u ook het recht die toestemming weer in te trekken. De intrekking zal tot gevolg hebben dat Galerie ZwarteWaal vanaf dat moment de persoonsgegevens niet verder mag verwerken. Daardoor kan zij misschien niet meer naar behoren aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen. Galerie ZwarteWaal kan eventueel verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten alsnog in rekening brengen. Iedereen van wie Galerie ZwarteWaal persoonsgegevens in het bezit heeft, kan een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens uitoefenen.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u Galerie ZwarteWaal verzoeken deze te wijzigen.

U heeft het recht bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact opnemen met Galerie ZwarteWaal, Bernissedijk 26, 3238 BM Zwartewaal. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, dient Galerie ZwarteWaal eerst te weten wie u bent (identificatie) en er zeker van te zijn dat u de persoon bent die u zegt te zijn (authenticatie) om misbruik te voorkomen.

Uw verzoek zal dan binnen een maand worden afgehandeld. Indien u een klacht heeft, kunt deze ook voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigen privacy- en cookieverklaring

Zo nodig kan Galerie ZwarteWaal haar privacy- en cookieverklaring wijzigen. Op de website vindt u steeds de nieuwste versie.

Betaalbare Kunst
Affordable Art